"މި ސަރުކާރު ތެރެއިން ވެސް އަންނަނީ ވައްކަން ތައް ހިނގަމުން"

މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ވެސް ވައްކަން ތައް ހިނގަމުން އަންނަ ކަމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބުދުލް ގަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެެ.

ގަފޫރު އިއްޔެ މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވީ ސާރުކާރުގެ ތެރޭގައިވެސް ވައްކަން އެބަހިނގާ ކަމަށާއި، އެކަން ފޮރުވަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"ބަޖެޓުގެ 25 އިންސައްތަ ހަރަދު ވާނީ ކޮރަޕްޝަނާ ވައްކަމަށް،"

ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މަޖްލިސް މެމްބަރު ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުުގައި ވައްކަންކުރާ ބަޔަކު ތިބިނަމަ އެ ބަޔަކު ދިފާއު ކުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ނުކުރާނެެ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. ސާބަހޭ އެމްޕީ