ވާލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ވާލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެ ބަޖެޓް ސަޕޯޓެއް ދީފިއެވެ.

މި އެހީއަކީ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާ، ޕަބްލިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާ ތަރައްގީ ކުރުމާ، ބަޖެޓް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމާ، އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އިތުރުން، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ލިބޭ މާލީ އަދި ޖިސްމާނީ ގެއްލުން ތަކަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ދީފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ އެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު