ނުރައްކާތެރި ކޮށް ހުރި އިމާރާތްތައް ފޮޓޮއާއެކު ރިޕޯޓު ކުރުމަށް އެދިއްޖެ

ނުރައްކާތެރި ކޮށް ހުރި އިމާރާތްތައް އީމެއިލް އަދި ފޭސް ބުކް މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓު ކުރުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީންް އެދިއްޖެއެވެ.

މިރޭ ކުރި އިއުލާނެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗާ އިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ނުރައްކާތެރިކޮށް އިމާރާތެއް ހުރި ނަމަ އެކަން އެ މިނިސްޓްރީންއަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަންގަން ވާނެކަމަށެވެ.

މިގޮތުން، [email protected] އަށް އީމެއިލް އަދި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ފޮޓޯ މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކިރާއިރު ފޮޓޯ ފޮނުވަންް އެދޭކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ސިޓީވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު