އޭސީސީ ގެ ރައީސް ލުތުފީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައައިފި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ, އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ލުތުފީ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށް ބައެއް ހަބަރު ތައް ބުނެއެވެ.

ލުތުފީ އިސްތިއުފާ ދެއްވި ކަން ހާމަވެފާ މިވަނީ އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ..

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު