އިންފޮމޭނަޝް ކޮމިޝަންގެ ޝަކުވާއާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުންް މަޖިލީހަށް

ންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު: —

އިންފޮމޭނަޝް ކޮމިޝަންގެ އޮފީހުން ހޯދުމަށް އެދޭ މަައުލޫމަތާ ގުޅިގެން އެކަމާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސްް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ ކޮމެޓީއަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އިލެކްޝަންްސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނުގެ މައްސަލާގައި ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއާ، ހިއުމަންރައިޓްްސް ކޮމެޓީއާއި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަންގެ މައްސައެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމީ "ތިންވަަނަ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު " ހޯދުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ތަކުރާރުކޮށް އެދެމުން އަންނާތީ" ކަމަށެވެ.

"ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އައިކޮމް އިން އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެދެމުން،"

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަކަށް ހުންނަވީ އަބްދުލް އަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރެވެ.

މި މައްސަލާގައި މަޖިިލީހުން ވަކި އެއްޗެއް އަދި ނާންގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު