ނިއުޕޯޓު ބޭކަރީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެެއް ހިނގައިފި

ނިއުޕޯޓު ބޭކަރީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެެއް ހިނގައިފިއެވެ.

ސިފައިން އަންނަނީ ބޭކަރީން ދުންް އަރާތީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްްތެރިވަމުންންކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު