މިނިސްޓާ އިމްރާން މިރޭ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމާފައިވަނިކޮށް ތިނަދުއަށް ވަޑައިގެންފި

ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމާފައިވަނިކޮށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާހް އަބްދުﷲ ގދ. ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހޯމް މިނސްޓްރީން މިރޭ 7:03 ގައި ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫގައި މާދަމާ އިންޓަރ ސްކޫލް ޗެމްޕިއަން ޝިޕް ފެށުމުގެ ރައްސްިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ތިނދުއަށް ވަޑައިތގެންފި ކަމަށެވެ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅުގެން އިމްރާނާއި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒު ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމެޓީޢަށް ހާޒިރު ކުރުވަަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު އެވެ. އެ ކޮމެޓީ ފަށާނީ މިރޭ 8:30 އެވެ.

މިގޮތަށް މަޖިލިސް ކޮމެޓީއަކުން ނިންމާަފައިވަނިކޮށް އިމްރާން މާލެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތީ ކީއްވެކަމެެއް އަދި ހޯމް މިނިސްޓްްރީން ސާފެއް ނުކޮށްދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. ފުރޭނި

    ފިކުރުކުރައްވާ! ކިތަނމެ ބޮޑު ފާފަޔެއް ކުރެވޭ މީހަކަށްވެސް ތައުބާވުމުގެ ދޮރުވަނީ ހުޅުވިފަ ތައުބާ ވުމަށްފަހު އެކުށް އެމީހާގެ ބޮލުގަ އަޅުވުމުން ތިމާ ފާފަވެރި ވެދާނެކަމަށް ބިރުވެތިވެލައްވާ!

  2. علي وحيد

    އިމްރާނު އަކީ އިލްމުވެރިއެއްނަމަވެސް ފަހަރިއެއް ،އެހެންވީމަ އިމްރާނުގެ އިލްމުވެރިކަން ތިއޮތީ ފަހަރި ވެރިކަމަށް ބަދަލުވެފަ أخلاق އެއް سلوك އެއް ނުހުންނާނެ ބޭނުންވީ مقام އެއޮތީ ލިބިފައި ދެން إسلام دين ،قومية އެއް دين އެއް ملة، އެއް مزهبއެއް أمة އެެް ފަހަރިކަލޭގެ ދެމެއއ ބޭނުމެއްނުވާނެ