އޭސީސީގެ ރައީސް ލުތުފީ މަގާމުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި

އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަންލުތުފީ މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ރައްޔިިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިސްވަން މުއައްސަސާސާ ތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

އޭސީސީން ލުތުފީ ވަކިކުރަން މިއަދު ބޭއްވި މިނިވަން މުވައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުއްވީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝަފީގު އެވެ.

އޭނާ މިހެން ނިންމެވީ ލުތުފީ ވަޒީފާއަށް ނުނިކުންނަވާ މުސާރަނަންގަވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމުންނެވެ.

ލުތުފީ މަސައްކަތަށް ނުކުމެ ވަޑައި ނުގަންނަވާތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ވެދާނެއެވެ.

އޭނާގެ މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ހަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު