މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުރުސީ އަވަހާރަވެއްޖެ

މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުރުސީ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

މުހަންމަދު މުރްސީ އަވަހާރަވީ، ކޯޓުގައި ހުއްޓާ ހޭނެތިގެން ވެއްޓި ވަޑައިގަތުމަށްފަހުއެވެ.

މުރްްސީ އުފަންވެ ވަޑައިގަތީ 8 އޮގަސްޓު 1951 ގައެވެ.

އަވަހާރަވިއުރު އުމުރުފުޅާކީ 67 އަހަރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު