ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްްފި

އެސްްޓީއޯއިން ވިއްކަމުން އައި ޕެޓްރޯލްއާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން އެސްޓީއޯއިންވަނީ ޑީސަލް ލީޓަރެއްގެ އަގުން 78 ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 26 ލާރި ހެޔޮކޮށްފައެވެ.

.ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް މިހާރު ލިބެން ހުންނާނީ 11.13 ރުފިޔާއަށް އަދި ޑީސަލް ލީޓަރެއް ލިބެން ހުންނާނީ 11.19 ރުފިޔާއަށެވެ.

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު ހެޔޮކުރީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ހެޔޮވުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު