ޖީއެމްއާރާ އެކު ހެދި ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްޓް އެމްއޭސީއެލް އިން ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ބަދަލުކޮށް މުސާރަކުޑަކުރަނީ

ޖީއެމްއާރުން ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައިތިބި މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ބަދަލުކޮށް އެއަރޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަމުންދާ ހަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފަށައިގެން ޖީއެމްއާރާ އެކު ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ކޮންޓްރެކްޓް 3 މަސްދުވަހުގެ ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ހަބަރު ލިބެއެވެ.

ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރު މާލޭ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު އެމްއޭސީއެލް އިން ހިންގަމުން ގެންދަނީ ހިތުހުރި ގޮތަކަށެވެ. އެގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުންތައް ގެންގުޅުމާއި، މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހުރީތީ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް އެދޭ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީ ނުދޭ ކަމަށްވެސް ޓައިމްސްއަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. 6BC8A686

    ކީއްކުރާނީ. އެކަކު އަނެކަކު މަރަށް ގޮވާ ހަޅޭލަވާއިނގޭ! އަންނިމެން ވަހީދުގެ މީހުން ބުދަށް އަޅުކަން ކުރެޔޭ، ވަހީދުމެން އަންނި ރާބޮޔޭ ކިޔައިގެން ހަޅޭއްލަވާތީ މިހުރިހާވެސް މައްސަލައަކީ. ނަރަކައަށް ދަންޏާ ދާނީ ހަމަ އެމީހަކު. އެހެންމީހުންގެ އަމިއްލަ ވަގުތުގަ ކުރާ ޒާތީކަންކަމާ ބެހުން ހުއްޓާލާފަ، ޤައުމު ހިންގަން ތިބި މީހުންކަން އެނގިގެން ނިކަން ކަމެއް ކޮއްބަލަ!

  2. އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ނިންމުމަށް ހަމަ ސާބަސް ކެރޭހިތްވަރުގަދަ ބައެއް، ތީ ގައުމުގެ ތަރއްގީ އަކީ، މުވައްޒަފުންނަކީ، ހަމަ އަޅުން، ކޮނމެހެން ނުޖެހޭނެ މުވއްޒަފުންނަށް ބޮޑު މުސާރަ ދޭކަށް . ބޮޑުމުސާރަ ބޭނުމިއްޔާ ކެނޑިގެން އިންޑީއާ އަށް ދޭ، ދިވެހިންގެ އެއަރޕޯރޓް ޗައިނާއަށް ދިނުމަކީ، އިސްލާމީ ޢަގީދާ ފުރިހަމަ ވާކަމެއް ކަމަށް އިމްރާންވެސް ބުނި، އަދި ނާޒިމް ބުނަނީ ޖީ.އެމް.އާރ ގޯހެއްނޫނޯ، ތިމަންނަގެ މަސްލަހަތު ދިފާއުކޮށްލީއޯ، ވަހީދުގެ ޙިކުމަތު އަމަލު ގެ އަލީގަ ކޮންމެ ކަމއްވެސް ކުރުމުގެ ބާރު ތިމަންގެ ކިބައިގަ ވެޔޯ.