ވިސާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ސަރުކާރުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ

ިވިސާގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް ޑރ.ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަސައްކަތް ކުރާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ.ސަމަދު ޖީއެމްއާރު ބޭރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް ހީވާގި ކޮށް އުޅުއްވިތަން ފެނުނެވެ. ޖީއެމްއާރު ބޭރު ކުރުމަށް ފުލުފުލުން ކެބިނެޓް މީޓިންގތައް ބޭވިއެވެ. ވިސާ މައްސަލައިގައި ކެބިނެޓު މީޓިންގ އެއް ނުބޭވީ ކީއްވެބާއެވެ؟

ޕްރެސް ސެކެޓްރީ މަސްއޫދު އިމާދު ޗުއްޕުވެސް ނުބުނެ ހުންނެވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ރައްޔިތުން އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަން ދޮށުގައި ވޭނުގައި ތިބިއއިރު ޑރ.ވަހީދުގެ އެޑުވައިޒަރ ޓޯޕީ އާ ހަސަނު ކޮބައިތޯއެވެ؟ ކެންސަރު ބަލީގެ ބަލިމީހުނަށް ވިސާ ނުލިބިގެނ އުޅޭއިރު ދިޓީވީ އާ ވީޓީވީ އާ ޓީވީއެމް އަށް މިކަން ބޮޑުކަމަކަށް ނުވަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ. ކުރެވުނު ކަންތަކުން ނިކުތް ނަތީޖާއިން ބޯދިއްކޮއްލަން ނުކެރިފައި ތިބީ ތޯއްޗެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. ހަންނާނު

    ތިބުނީ ރަނގަޅަށް..ކުރެވުނު ކަންތަކުން ނިކުތް ނަތީޖާ ހިތިކަމުން ނިކުންނަން ނުކެރި ފިލާ އެތިބެނީ