އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާލޭގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހިގެނ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު މަރު ވެއްޖެއެވެ.

އެ ޒުވާނާ މަރުވެފައި ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށެވެ.

އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ މައްޗަންގޯޅި ސަހަރާ ކައިރީގައެވެ.

އެކްސިޑެންޓު ހިނގި ވަގުތު ދެ ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައިވެސް މީހުން ތިއްބެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު