ސިޓީއެއްގެ ޖަވާބު ނުލިބިގެން ރައީސް އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި މީހަކު އިހްތިޖާޖްކޮށްފި

ސިޓީ އެއްގެ ޖަވާބު ނުލިބިގެން ރައީސް އޮފީސް ދޮރުމަތީގައި 41 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު އިހްތިޖާޖު ކޮށްފިއެވެ. 

އޭނާ ވަނީ ރައީސް އޮފީސް ދޮރުމަތީގަ އިށީންދެ އިނދެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކޮށްފައެވެ.

ރާއީސް އޮފީސް ދޮރުމަތީގަ އިހްތިޖާޖް ކުރި މީހާ ވަނީ ފުލހުންގެ ބެބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ގެންދިޔައީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ކަމަށެވެ.

ޮ

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

  1. މޫސަ

    މީނަހަމަތަ