ކައިޒީން ސިންގަލްވީ ކީއްވެ؟ 

 • ކައިޒީން އާއި ދަމާސް ސާލިހު ކޮޓަރިއެގަ ތިއްބަ ފުލުހުން ރޭޑުކުރި

ދިވެހި މޮޑެލް ފާތުމަތު ޒަޔަން (ކައިޒީން) ސިންގަލްވި ހަބަރާއެކެ އެތައް ބަޔަކަށް އާޝޯހުކަން ގެނައެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ ސިންގަލްވީ ކީއްވެކަމެއް އަދި މިހާތަނަށް ތިލަވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ކައިޒީން އާއި މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއާ އަބްދުﷲ ސާލިހު (ދަމާސް ސާލިހު) އާއި ވަނީ ކައިވެނިކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އޮގަސްޓު މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެޗްއައިއެޗްގެ ރޫމަކުން ސޯލިހުއާ ކައިޒީން ތިއްބައި ބަޔަކު ކުރި ރިޕޯޓަކަށް ފުލުހުން ވަނީ ރޭޑުކޮށްފައިކަމަށް އިތުބާރު ހުރި މަސްދަރަކުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެރޭ ސާލިހު އެޗްއައެޗްގައި މަޑުކުރީ ސިންގަޕޯއަށް ފަރަން ގޮސް ނުފުރިގެން ސިންގަޕޫރުު އެއާލައިންސް އިން ދިން 400 ޑޮލަރުގެ ޕޮކެޓްމަނީއާއި އެތަނުން ދިން ރޫމެއްގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި ކައިޒީން އެތަނަށް ގޮސްފައިވަނީ ސާލިހު ގުޅައިގެންނެނެވެ.

ރޭޑު ކުރުމަށްފަހު ދެ މީހުން ވެސް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

"ފިރިމީހާއާ ވަރިވީ ދަމާސް ސާލިހުއާ ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންވާތީކަމަށްބުނެ،"

ކައިޒީންއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ވަރިވީ މި މައްސަލައިގަކަމަށް ވެސް އެ މަސްދަރުން ބުނެއެވެ.

ދާދިފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ކައިޒީން ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ހަސަން މުގްނީއާ "ޑޭޓު" ކުރާކަމަށް ވެސް އަޑު ފެތުރިފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަން މުގުނީ ދޮގުކުރެއެވެ.

ފޮޓޯ: ކައިޒީން އިންސްޓަގްރާމް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

 1. އައްޕަ

  ކައިޒީން ނެއްތަ ފުރުސަތެއް އަހަރުމެން އައް….
  ބޭނުންވާ ކަމެއް ވިއްޔާ ކޮއްދޭނަމޭ 🤣

 2. ޢަހާ

  ޜަނގަޅަށްށޭ ތިވަނީ ތިހެން އުޅޭެ ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭމީހުންނަށް ވާންހުރިގޮތް ތިވަނީ…ލަދެއްވެސް ނުގަންނާނެ ދީނަށްއުޅެބަލަ އޭރަކަށް މިހުން ނުބެހޭނެ..ދެންވެސް ބިރެއްނުގަނޭ ކަލަކު ވޮޑިގެން ވާކަން ވެސް ނޭންގޭ މީހުންތީ

  6
  1
 3. ހިތާމަ ހުރި ކަމެއް ތިއެއަންހެން ކުއްޖާގެ އަމިއްލަ ކަމެއް ކީއްވެ އެއަންހެންކުއްޖާގެ ޕާސަނަލް ކަންކަމާތިބެހެނީ . އެނަ އިންނާނެމީހަކާއި ވަރިވަންވީމަ ވަރިވުންވެސް އެއީކީ ދެންތިބޭބަޔަކާބެހޭކަމެއްނުން .

  19
  3
 4. މިވެސް މީހެ

  ތީހަމަ ހުސް ދޮގު ކައިޒީން ބަދުނާމް ކުރިއަސް ބޮޑުވަރު ތީ

  6
  16
  • ޙަހަ

   ބަދުނާމުވެފަހުރި މީހަކު އިތުރަށް ބަދުނީމުކުރާކަށް ދަށްކާނެވަހަކައެއް ނޯންނާނެ.

   47
   6
 5. ގޯލްޑް ޑިގަރ

  ޥަރަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް މަޝްހޫރު މިވީ. ބަލަމާ މި ހެޑް ކުރާ ޑައިރެކްޝަނުން އެންމެގިނަ ފައިސާ އޮތީ ޕޯ… އިންޑަސްޓްރީގަ! ކައިޒީން ފެންނާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން!

  15
  2
 6. ޟީރީން

  މިހާރުވެސް އާދައިގެ މީހެއްނަމަ ގޮޅިޔަށްލާ ނޫހުގަ ޖަހާނެ. މަހުޖަނުން ވީމަ ބޭނުން ގޮތެއް ! 😡

  44
  2
 7. އިން

  މިވެސް ދެން ޙަބަރެއް!!..

  18
 8. ޙަގީގަތް އެނގޭ މީހާ

  ސޯ ޖޮބްލަސް.

  12
 9. ކަައި ގެ ފުރެންޑެއް

  ކާވެނީގެ ރަނަށް ކިޔާފައިވަނީ 1 ޑޮލަރު

  18
  1
 10. ދޮން އާމިރު

  ސާލުމެންގެ ލަދުހަޔާތް ކުޑަކަމާއެވެ.

  23
  4